TRƯỜNG PTTH HOÀI ĐỨC B

http://c3hoaiducb.edu.vn


Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017 - 2018

Trên cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường, các tổ chức đoàn thể triển khai và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường. Kết thúc học kì I năm học 2017 - 2018, Thầy và trò trường THPT Hoài Đức B đã đạt được những kết quả đáng trân trọng và tự hào
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC B
 
 
 

Số:……./BC – HĐB
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        
          Hoài Đức, ngày 25 tháng 12  năm 2017
 
 
 
BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I
 NĂM HỌC 2017 – 2018
 
Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017- 2018; Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học (GDTrH) năm học 2017 -2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Căn cứ kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ học kì I năm học 2017 - 2018, Trường THPT Hoài Đức B xin được báo cáo sơ kết HKI như sau:
I. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ GDTrH
1. Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn:
a/ Những thuận lợi, khó khăn:
-Thuận lợi: Qua triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhà trường co những thuận lợi như được cha mẹ học sinh và học sinh ủng hộ, có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết có trình độ chuyên môn vững vàng……
-Khó khăn: cơ sở vật chất dạy học của nhà trường đã được đầu tư xong  một số trang thiết bị còn thiếu thốn chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới dạy học của GV và HS; kinh tế một số xã trên địa bàn còn khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của kế hoạch
          b/ Tình hình và kết quả triển khai nhiệm vụ chuyên môn
Ngay từ đầu năm học trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Sở về việc thực hiện nhiệm vụ năm  học 2017 -2018, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.
Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy bộ môn trong năm học dựa trên cơ sở các văn bản gồm Hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT đồng thời vận dụng vào điều kiện thực tế của nhà trường để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù  hợp. Kế hoạch giảng dạy của các bộ môn đều được thông qua và được sự phê duyệt của lãnh đạo nhà trường để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chương trình của Nhà trường và  của Sở GD & ĐT.
Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, Nhà trường đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể:
Tạo điều kiện cho 100% GV là tổ trưởng, nhóm trưởng, GV cốt cán tham gia Hội nghị giáo vụ đầu năm về chuyên môn do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức; tạo điều kiện về thời gian và kinh phí để các giáo viên đó báo cáo học tập, triển khai tại các buổi sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
Nhà trường chỉ đạo các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho các thành viên trong tổ, trong đó chú trọng bồi dưỡng tại chỗ thông qua thảo luận, trao đổi về nội dung kiến thức,phương pháp giảng dạy các tiết khó trong tuần,quy trình ra đề thi kiểm tra 1 tiết, học kỳ...
Đẩy mạnh hoạt động thao giảng, dự giờ thăm lớp, tăng cường công tác kiểm tra của Ban thi đua, Ban kiểm tra nội bộ đối với hoạt động dạy học và các hoạt động khác trong nhà trường.
Nhà trường cũng tạo điền kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ: Chuyên đề bồi dưỡng dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chuyên đề về quy trình ra đề; ứng  dụng CNTT... do Sở Giáo dục tổ chức
Nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp; các nội dung dạy học được lồng ghép: Giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn Hóa học; Tích hợp giáo dục phòng chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân; dạy học lịch sử địa phương thông qua di sản… , nội dung giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống được tích hợp vào trong các môn học, hoạt động trải nghiệm sáng tạo được nhà trường triển khai, nhà trường đã phối hợp cùng Đoàn TN  xây dựng kế hoạch tổ chức cho khối  12 đi học tập ngoại khóa tại các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận giúp các em hiểu biết hơn về giá trị của các di tích lịch sử văn hóa qua đó giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa của quê hương, đất nước...
- Công tác giáo dục hướng nghiệp; dạy nghề phổ thông và nghề truyền thống của địa phương: Nhà trường phối hợp với TTGDNN- GDTX Huyện Hoài Đức tổ chức học nghề cho học sinh khối 11 theo đúng kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt 99 %, học sinh tham gia học nghề theo đúng lịch học của trung tâm; tỷ lệ học sinh đạt yêu cầu trong kì thi nghề là 99,7%.
c/ Bài học kinh nghiệm:
-Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý, của đội ngũ tổ trưởng chuyên môn và các bộ phận phối hợp trong nhà trường;
- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo
- Tăng cường sự phối hợp với Hội CMHS trong việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của nhà trường
- Từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu đổi mới PPDH, KTĐG của GV và HS
- Công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn trong trường trung học:
+ Nhà trường đã xây dựng  kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học: tổ chức các chuyên đề về đổi mới PPDH ở các tổ, nhóm chuyên môn đồng thời tổ chức chuyên đề cấp trường; khuyến khích cán bộ,  giáo viên tích cực ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm trong quản lý và giảng dạy; tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.
+ Đối với cán bộ, giáo viên:Tích cực hưởng ứng chủ trương của  Bộ GD&ĐT, tích cực đổi mới PPDH theo hướng tăng cường vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập; không còn hiện tượng “ đọc - chép”
- Các giải pháp mới, đặc thù của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức,  nhằm nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục:
Để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục nhà trường đã đưa ra và thực hiện một số giải pháp sau:
+ Có chiến lược đầu tư cho chất lượng mũi nhọn, nâng cao chất lượng đại trà.
+ Xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường trong năm học trên  cơ sở bám sát các chỉ tiêu của Sở GD&ĐT và thực tiễn của nhà trường.
+ Yêu cầu giáo viên xây dựng các chỉ tiêu chất lượng giảng dạy cho từng lớp - đây là một tiêu chí để xếp loại, đánh giá và đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua của giáo viên vào cuối năm học.
+ Tăng cường đầu tư cho công tác  bồi  dưỡng HSG
+ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết  bị phục vụ cho công  tác  giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh cũng như các  hoạt động trong nhà trường.
+ Thành lập các câu lạc bộ học tập, các nhóm bạn cùng tiến, đôi  bạn cùng tiến trong học sinh.
+ Tổ chức bồi dưỡng văn hóa cho học sinh các khối lớp theo nguyện vọng của phụ huynh và  học sinh.
- Nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng HSG chọn đội tuyển tham gia thi cấp Thành phố. Kết quả đạt 4 giải trong đó có 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 1 giải KK;
-Tham gia tích cực hội thi GVDG các môn Vật lý, Hóa học, GDQPAN cấp Cụm và đạt 03 giải.
- Về đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua nghiên cứu bài học: Nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn qua nghiên cứu bài học: trong các buổi sinh hoạt chuyên môn cần tập trung thảo luận những vấn đề khó trong chương trình để thống nhất về nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy...  hay giao cho một thành viên trong tổ, nhóm chuẩn bị bài dạy khó trong chương trình sau đó tổ chức dạy mẫu và cả tổ ( nhóm) đi dự giờ sau tiết dạy tổ chức rút kinh nghiệm để các giáo viên khác trên cơ sở đó áp dụng vào đối tượng dạy học của mình cho phù hợp...
Kết quả trong Học kì I nhà trường đã tổ chức được 16 tiết dạy mẫu ở tất cả các bộ môn: Sau giảng dạy các tổ, nhóm tiến hành họp rút kinh nghiệm giúp các giáo viên nhận thấy những ưu, nhược điểm để tiếp tục phát huy mặt mạnh, khắc phục những điểm yếu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng bộ môn.
-  Nhà trường đã phát động học sinh hưởng ứng các cuộc thi do Sở.
- Tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua trang mạng giáo dục "Trường học kết nối"; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các biện pháp đã triển khai nhằm khắc phục khó khăn, kết quả đã đạt được và những đề xuất, kiến nghị: Nhà trường đã triển khai bước đầu và qua triển khai thấy một số khó khăn: đội ngũ tổ trưởng chuyên môn đều trên 50 tuổi, trình độ tin học hạn chế; nhiều gia đình học sinh trong vùng nông thôn kinh tế còn khó khăn nên chưa có máy tính ....
Nhà trường đề nghị Phòng Giáo dục trung học cử các chuyên viên xuống hỗ trợ tập huấn lại cho CBGV,NV trong nhà trường để việc sử dụng trang mạng “ Trường học kết nối” hiệu quả hơn.
2. Công tác xây trường chuẩn quốc gia tính đến tháng 12/2017, tình hình học 2 buổi/ngày; đánh giá những thuận lợi, khó khăn, các biện pháp đã triển khai nhằm khắc phục khó khăn, kết quả đã đạt được và những đề xuất, kiến nghị.
- Nhà trường đã hoàn thành kế hoạch xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia vào tháng 5/2017. Trong năm học 2017 - 2018 và các năm tiếp theo; nhà trường tiếp tục phát huy giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia.
3. Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ:
- Nhà trường luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhất là giáo viên cốt cán nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay cụ thể: Cử giáo viên tham gia đầy đủ các  lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức. Các nội dung do các giáo viên đi tập huấn, bồi dưỡng sau đó được phổ biến, truyền đạt trong các tổ, nhóm chuyên môn thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn;
- Nhà trường tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; hiện tại trường có 21 thầy cô có bằng Thạc sĩ đưa tỷ lệ CBGV trên chuẩn là 25% và  hiện có 1 đồng chí ở môn Công nghệ đang đi học Cao học.
-Tổ chức các chuyên đề trong tổ, nhóm chuyên môn để giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các cuộc thi để giáo viên được tham gia qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ  năng trong việc khai thác và ứng dụng CNTT vào giảng dạy.
- Trong học kì I vừa qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL,  giáo viên và  nhân viên trong ngành với nội dung quan trọng, cần thiết, hình thức tổ chức phong phú; kết quả có tác dụng chỉ đạo và thúc đẩy hoạt động chuyên môn dạy và học trong các nhà trường.
Kiến nghị: Việc tổ chức các chuyên đề của Sở nên tập trung vào thời điểm trước khi bước vào năm học mới.
4. Hoạt động đổi mới quản lí giáo dục:
Đổi mới quản lý giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 - 2018: Đổi mới quản lý hoạt động tổ, nhóm chuyên môn; đổi mới quản lý đội ngũ giáo viên và học sinh; đổi mới quản lý tài chính...
* Biện pháp: Để thực hiện có hiệu quả đổi mới quản lý giáo dục nhà trường đã thông qua các biện pháp sau:
- Quản lý bằng pháp chế ( các văn bản của cấp trên)
- Quản lý thông qua các Quy chế của nhà trường ( quy chế thực hiện dân chủ; quy chế quản lý tài sản; quy chế chi tiêu nội bộ...)
- Quản lý hành chính
- Quản lý bằng thi đua ( Quy chế thi đua – khen thưởng...)
- Sử dụng các phần mềm: Quản lý nhân sự; Quản lý tài chính; Phần mềm Quản lý thông tin giáo dục..;
- Khai thác và sử dụng trang mạng “ truonghocketnoi.edu.vn”
* Đánh giá 3 năm thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 10801/SGD&ĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở và thực hiện tự chủ về Kế hoạch dạy học:
Sau 3 năm triển khai việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần công văn 10801/SGD ĐT - GDTrH ngày 31/10/2014 của Sở và thực hiện tự c hủ về Kế hoạch dạy học các hoạt động của nhà trường đã đi vào nề nếp và có chuyển biến tích cực qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động trong nhà trường.
 
5. Tăng cường điều kiện đảm bảo để mở rộng và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ nói chung, tiếng Anh nói riêng:
- Nhà trường tạo điều kiện và yêu cầu giáo viên nhóm ngoại ngữ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng theo Đề án Ngoại ngữ 2020 và nộp cho nhà trường, Phòng GDTrH các chứng chỉ theo yêu cầu.
- Nhà trường tăng cường các trang thiết  bị, phòng bộ môn phục vụ cho dạy học ngoại ngữ nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh trong nhà trường.
- Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc mở rộng các lớp học tiếng Anh theo chương trình thi điểm đảm bảo đúng kế hoạch của Sở.
6. Đổi mới công tác giáo dục hướng nghiệp nghề, giáo dục nghề phổ thông thiết thực, linh hoạt, phù hợp.
- Nhà trường đã phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng các trung tâm nghề tổ chức các buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các khối lớp chuẩn bị kiến thức giúp các em có lựa chọn đúng đắn về các ngành, nghề, trường học phù hợp với năng lực và sở  trường của mình.
- Phối hợp với TTGDNN-GDTX Huyện Hoài Đức tổ chức học nghề cho 100% học sinh khối 11. Kết quả thi nghề THPT năm 2017 đạt 100%.
II. Đánh giá chung;
1/ Kết quả học tập của học sinh:
- Kết quả thi HSG cấp Thành phố đạt 4 giải trong đó có 1 giải Nhì, 2  giải Ba và 1 giải KK.
- Kết quả xếp loại học lực của học sinh trong học kỳ I, năm học 2017 – 2018 như sau:
          + Học lực Giỏi: 474  hs đạt tỷ lệ 30,3 % ( tăng so với cùng kì năm trước 5,3%)
          + Học lực Khá: 923 hs đạt 58,5%
          + Học lực Trung bình: 153 hs chiếm tỷ lệ 9,8% (giảm so với cùng kì nămn truớc 1,9%)
          + Học lực Yếu: 14 hs chiếm 0,9% ( giảm so với cùng kì năm trước 0,9%)
          + Không còn hs xếp loại Kém về học lực.
Năm học Tổng số HS Kết quả XLHK Kết quả XLHL
Tốt Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu
2016 – 2017 1539 1389 134 16 0 384 948 180 27
2017-2018 1565 1438 114 5 1 474 915 153 14
* Nhận xét:
- Chất lượng giáo dục 2 mặt của học sinh trong học kỳ I năm học 2017 -2018 có chiều hướng chuyển biến tích cực. Kết quả xếp loại hạnh kiểm Tốt tăng, xếp loại Trung bình, yếu giảm so với cùng kỳ năm học trước.
- Chất lượng giáo dục mũi nhọn và kết quả tham gia ở một số cuộc thi chưa có giải cao;
- Chất lượng giáo dục đại trà: Số học sinh xếp học lực Giỏi tăng số học sinh xếp loại học lực Trung bình và Yếu gảm so với năm học trước.
* Nguyên nhân:
- Nhà trường đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Sở về thực hiện nhiệm vụ năm học, triển khai kịp thời đến toàn thể CBGV,NV trong nhà trường;
- Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch luôn sát sao, động viên kịp thời CBGV,NV trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra
- Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với CMHS và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục học sinh.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn do:
- Chất lượng đầu vào của học sinh thấp ( so với các trường trongcụm tuyển sinh số 7 và trong Thành phố)
- Một bộ phận học sinh thiếu sự quan tâm, chăm lo của gia đình; bản thân các em chưa có ý thức cố gắng vươn lên trong học  tập.
- Một bộ phận giáo viên chưa có biện pháp tích cực tác động đến các đối tượng học sinh yếu, nhận thức chậm để giúp các em cố gắng  vươn lên.
- Tuy đã đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn song chưa được như ý muốn;
- Cơ sở vật chất của nhà trường, trang thiêt bị dạy học còn thiếu thốn và đang xuống cấp phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường.
 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II
 
  1. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Tiếp tục tăng cường nề nếp kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục trong nhà trường.Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của nhà trường và địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh.
2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản lí của nhà trường đối với các tổ, nhóm, cá nhân trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.
3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá  học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.  
5. Tăng cường CSVC, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục kết hợp với đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Tổ chức rà soát, mua sắm bổ sung sách, thiết bị dạy học; sử dụng tối đa và có hiệu quả các đồ dùng, thiết bị hiện có; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học trong giáo viên và học sinh.
6. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích  hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
7. Tuyệt đối chấp hành các quy định về quản lý dạy thêm học thêm; thu chi tài chính theo đúng quy định.
II.  Biện pháp thực hiện:
1.Về phía Nhà trường:
Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi ủy Đảng – BGH trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;
Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên qua sổ báo giảng và dự giờ.
Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức tốt các cuộc thi ở cấp trường
Động viên giáo viên, học sinh tham gia và giành kết quả cao trong Hội thi các cấp (cấp Cụm, Thành phố…)
Các tổ, nhóm chủ động xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ theo tuần, tháng và báo với BGH để kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình.
Tiếp tục rà soát mua bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị, nguồn XHH giáo dục và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với PHHS để nâng cao chất lượng giáo dục...
2.Về phía tổ, nhóm chuyên môn:
 Các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng đề cương giảng dạy các nội dung tự chọn bám sát và nâng cao; xây dựng chương trình ôn tập bổ trợ kiến thức cho học sinh các lớp theo đúng quy định
Tổ chức kiếm tra hồ sơ, kế hoạch giảng dạy của giáo viên theo quy định và tiến hành thanh tra toàn diện 30 % giáo viên trong nhà trường.
Tổ chức đánh giá việc thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông và biên soạn đề kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
Trường tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ tập trung một số môn.Các tổ tiếp tục xây dựng ngân hàng đề kiểm tra thường xuyên, định kỳ để đóng góp vào quỹ đề chung.Tăng cường công tác ôn tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào các trường ĐH, Cao đẳng năm 2018.
Tăng cường quản lý công tác đổi mới PPDH, KTĐG; chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc công tác thi, kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá theo đúng qui chế.
  1. Đề xuất, kiến nghị khác:  Không
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH ( b/c)
- Lưu VT
 
Hiệu trưởng
 
 
 
 
   Nguyễn Danh Thông
 
                                       
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second