Sử dụng từ khóa để dạy học kiến thức cơ bản các bài học trong chương trình sgk lớp 11 học kỳ i.

     Phần “ CÔNG DÂN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ” cung cấp những hiểu biết cơ bản về các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất, về hàng hóa, tiền tệ, thị trường, về cạnh tranh, cung cầu..Trong quá trình dạy học cần kết hợp nhiều phương pháp dạy học khác nhau giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy tôi rút ra được kinh nghiệm muốn học sinh nắm chắc được kiến thức cơ bản, thì học sinh cần nhớ được các từ khóa trong nội dung từng bài, từng đơn vị kiến thức. Điều này được vận dụng trong quá trình dạy học cụ thể qua từng bài. Sau đây tôi lựa chọn cụ thể một số bài trong chương trình SGK GDCD 11 học kỳ I. Mỗi bài dạy là hệ thống các từ khóa giúp học sinh nhớ kiến thức tốt và có hiệu quả. Các từ khóa được tôi gạch chân và bôi đỏ.

Bài 1: Công dân với phát triển kinh tế.

Bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường.

Bài 3: Quy luật giá trị.

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông Hàng hóa.

Bài 5: Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Người viết: Đỗ Thị Hoa