Thơ vui lượng giác

Tiện đây Mận mới hỏi Đào

Lượng giác thuộc công thức nào hay chưa

Mận hỏi thì Đào xin thưa

Tớ đã thuộc hết lúc vừa bình minh

Sin bình cộng với cos bình

Nhất định bằng 1, chúng mình cùng vui

Tang bình thêm một bạn ơi

Bằng 1 chia nhé cos thời bình phương

Cotang cũng dễ như thường

Bình phương cộng một bằng thương chứ gì

Tử là số 1 còn chi

Mẫu bình phương của sin thì chẳng sai

Tang với cotang sánh vai

Tích chúng bằng 1, nhớ hoài chẳng quên.

Công thức cộng cũng thật phiền

Không chịu khó học thuộc liền được ư?

Cos của tổng thật là hư

Bằng tích các cos lại trừ tích sin

Sin của tổng nhớ như in

Bằng sin nhân cos cộng liền cos sin

Tang của tổng bằng tổng tang

Chia 1 trừ tích các tang oai hùng

St: Cao Thị Đông