Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam 19/8/1945 – 19/8/2022 và kỷ niệm 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8/2005-19/8/2022.

     Trong không khí sôi nổi, hào hùng trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022), một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang và tôn vinh những đóng góp to lớn của Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày 19/8 của 77 năm về trước năm 1945 đã đánh dấu cột mốc lịch sử, đáng nhớ của dân tộc ta, mở ra một thời kỳ mới của đất nước và ngày 19/8 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm hào hùng vẻ vang của Cách mạng tháng 8/1945, mà còn là ngày truyền thống truyền thống của CAND Việt Nam, là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xuyên suốt chiều dài lịch sử được ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng tháng 8, tuy còn non trẻ nhưng lực lượng Công an Việt Nam đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước sát cánh cùng các lực lượng khác và đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục ghi thêm những chiến công mới, ghi đậm những thành tích vẻ vang trên chặng đường 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đóng góp một phần quan trọng và sự phát triển to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và lực lượng Công an nhân dân Hoài Đức ra đời cũng đã bắt nhịp hòa cùng trong dòng chảy chung đó.

     Trong sự nghiệp đổi mới, lực lượng Công an huyện Hoài Đức đã có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt tham mưu giúp Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”, “Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”, “Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy”. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tham mưu đề xuất và trực tiếp giải quyết nhiều vụ, việc phức tạp liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh văn hóa – tư tưởng. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước. Chủ động phòng ngừa và liên tục mở các đợt tấn công, truy quét tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. triển khai, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng về công tác Công an trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả phong trào quần chúng BVANTQ, xây dựng thế trận an ninh trong lòng dân.

     Thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022:  Công an Huyện chủ động phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận hằng năm xây dựng chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Hoài Đức chung tay xây dựng nông thôn mới”, các phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập và thực hiện 06 điều Bác Hồ dạy”; xây dựng lực lượng Bảo vệ dân phố, Công an xã, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh.

     Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội nên trong 8 tháng đầu năm 2022, Công an huyện Hoài Đức đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng Quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đề ra những chủ trương, biện pháp lớn để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện, trong đó trọng tâm là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; “Về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo”; “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới” giai đoạn 2020 – 2025; xây dựng Đề án “Thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”; Các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;  phối kết hợp thực hiện hiệu quả quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; thực hiện các tiêu chí trong đảm bảo ANCT-TTATXH phục vụ thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 – 2025.

     Công an huyện trực tiếp cử nhiều lượt cán bộ đến các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường…trên địa bàn huyện để hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai tuyên truyền với các nội dung phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, chấp hành các quy định của pháp luật phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới, phổ biến kiến thức nhận diện, phòng chống các loại tội phạm mới như tội phạm không gian mạng, tội phạm công nghệ cao; phổ biến, tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

      Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới”, các tổ công tác đã trực tiếp xuống các đơn vị để hướng dẫn công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, hướng dẫn xây dựng các mô hình, chuyên đề tự quản về ANTT.

     Tiếp nối những thành quả đạt được, nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai tạo sự đồng thuận và sức lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân tích cực thi đua và tham gia hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND, Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cấp, trong đó kết hợp triển khai tổ chức trên diện rộng với tập trung làm điểm tại các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các xã, thị trấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

     Để Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào cuộc sống, huyện Hoài Đức luôn xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội và cũng là sự nghiệp của toàn dân;

      Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và chấp hành những quy tắc sinh hoạt công cộng;

     Tham gia phonh trao Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và quyền lợi của toàn dân;

     Nhân dân Hoài Đức phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bảo vệ vững chắc nền an ninh trật tự của Tổ quốc;

     Thiết thực hưởng ứng và thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 17 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người viết: Nguyễn Thị Tuyên