Kế hoạch về việc thực hiện “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục vào đào tạo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030” của trường THPT Hoài Đức B